Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät koskevat koko kouluyhteisöä. Tuomalla liikkuminen osaksi koulupäivää voidaan lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta, edistää oppilaiden tiedollista toimintaa, oppimista, kouluviihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa koulun työrauhaa.

Lapsi hyppäämässä vesilätäkkössä kadulla keltaisissa kumisaappaat jalassa ja sadetakki.

Opettajille ja henkilökunnalle

Jokainen opettaja voi toteuttaa Liikkuvaa koulua omalla tavallaan. Oleellisinta on edistää lasten hyvinvointia päivittäin. Kun liikkuminen on osana oppitunteja, tavoitetaan kaikki oppilaat. Oppitunnit tarjoavat mahdollisuuksia myös paikallaanolon katkaisemiseen. Toiminnalliset opetusmenetelmät, monipuoliset työskentelyasennot ja lähiluonnossa oppiminen lisäävät virkeyttä, viihtymistä ja oppimista.

Henkilökunnan liikkumisen edistäminen ja työssäjaksamisen tukeminen voivat myös olla osa Liikkuvaa koulua. Työpäivän aikainen liikkuminen on mahdollista kytkeä ainakin osittain oppilaille suunnattuihin toimintoihin.

Katso materiaali henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen

Katso ideat toiminnalliseen opettamiseen Avautuu uuteen ikkunaan
Ryhmä ihmisiä, jotka hyppäävät ulkona; auringonlasku

Kunnille

Monen kunnan Liikkuva koulu -toiminnan vahvuutena on verkostomainen työskentely. Uusien koulujen mukaan lähtemistä ja jo mukana olevien koulujen toiminnan kehittämistä tukee vahvasti koulujen keskinäinen vuorovaikutus. Se tuo kunnan näkökulmasta toiminnalle myös synergiaetuja. Verkostoituneet koulut tukevat toisiaan ja pitävät yllä Liikkuva koulu -prosessia kunnassa.

Keskeistä on, että kunnan eri sektorit saadaan löytämään oma näkökulmansa ja kunnassa on yhteinen koordinaatio, joka yhdistää eri toimijoiden toimenpiteitä Liikkuvan koulun tavoitteiden suunnasta.

Liikkuva koulu -ohjelma koordinoi valtakunnallista Liikkuva koulu -koordinaattoreiden verkostoa.

Lapset juoksuradalla

Rehtoreille

Liikkuva koulu -toiminnan organisoinnissa tärkeässä roolissa ovat rehtori ja käytännön toimintaa ohjaava tiimi. Tiimin jäsenten tehtävät ja vastuut kannattaa sopia selvästi ja tehdä ne myös näkyviksi koko kouluyhteisölle.

Henkilökunnan osallisuutta vahvistavat toiminnan yhteisöllisyys, koko henkilökunnan huomiointi, Liikkuvan koulun mukanaan tuomat
työn uudet sisällöt, vuorovaikutus, mahdollisuus myös kielteisistä kokemuksista ja tunteista keskusteluun sekä henkilökunnan hyvinvointiin panostaminen.

Vesileikkejä, lapsi juoksee ja toinen pyöräilee

Huoltajille

Liikkuva koulu -toiminta antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön oppilaiden huoltajien kanssa. Kun huoltajat ovat tietoisia koulun liikkumista edistävistä toimenpiteistä, voivat he kannustaa lapsiaan aktiiviseen osallistumiseen koulussa.

Myös aktiiviset koulumatkat ja perheen yhteinen liikkuminen tukevat osaltaan koulun liikkumisen edistämistyötä. Perinteisten vanhempainiltojen sijaan voidaan järjestää toiminnallisia vanhempainiltoja, perheliikuntatapahtumia ja kampanjoita.

Monissa kouluissa vanhempainyhdistykset tukevat Liikkuva koulu -toimintaa järjestämällä liikunnallisia perheiltoja ja teemapäiviä.

Jalkapallo ja pelaajat

Kumppaneille

Liikkuva koulu -ohjelma tekee mielellään yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa ja kumppanit ovat tärkeä tuki paikallisen toiminnan kehittämisessä. Kumppaneiden palvelut ovat näkyvissä Liikkuvan koulun ideasivuilla.

Liikkuvalla koululla ei ole virallisia yritysyhteistyökumppaneita. Yhteistyömme yritysten kanssa perustuu yksittäisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi seminaareihimme tai joihinkin kampanjoihin, joissa yritykset tarjoavat esim. tuotepalkintoja. Yhteistyö on siis satunnaista.

Liikkuvan koulun yritysyhteistyön linjaukset pohjautuvat Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston muistioon Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi.

Liikkuvan koulun yritysyhteistyön linjaukset

  • Liikkuva koulu tekee yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia.
  • Liikkuva koulu ei tee yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka heikentävät tai tuhoavat terveyttä ja hyvinvointia.
  • Yhteistyö perustuu avoimuuteen, ei suosi ketään yksittäistä toimijaa eikä vaaranna (tai heikennä) kilpailua avoimilla markkinoilla.
  • Yhteistyö sovitaan aina erikseen, ja se kohdentuu johonkin toimenpiteeseen.