Tietosuojaselosteet

Tämä on Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 28.5.2018. Viimeisin muutos 20.12.2023.

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes/ Liikkuva koulu -ohjelma

Y-tunnus 1006550-2

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä

Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on ohjelman koordinaattori. Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen liikkuvakoulu(a)jamk.fi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa Jamkin tietosuojavastaava tietosuoja(a)jamk.fi

Rekisterin nimi

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmiin rekisteröityneiden yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten rekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön oma suostumus tai
  • sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, tai Liikkuva opiskelu -ohjelmien rekisteröityneiden yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten yhteyshenkilöiden kanssa. Yhteydenpito voi liittyä ohjelmien tutkimukseen ja seurantaan, tapahtumakutsuihin ja muuhun viestintään. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), organisaation yhteystiedot sekä organisaation erityispiirteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten ilmoittamilta yhteyshenkilöltä www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi, www.liikkuvakoulu.fi, tai www.liikkuvaopiskelu.fi -sivuston verkkolomakkeella ohjelmaan rekisteröityessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Yhteyshenkilön vaihtuessa edellisen yhteyshenkilön tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi. Varhaiskasvatusyksikön, koulun tai oppilaitoksen erotessa ohjelmasta, tiedot poistetaan yhden (1) kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tietojen luovutuksensaajat: Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa rahoittajan edellyttämiin tarkoituksiin mukaan lukien ulkoiset arvioinnit.

Tietojen siirto alihankkijoille: Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjällä on tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Alihankkijat tuottavat rekisterinpitäjälle tietoteknisiä palveluja kuten verkkosivut ja uutiskirjepalvelun. Kansainväliset tiedonsiirrot Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot on suojattu asianmukaisesti. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Lisätietoa tietosuoja-asioista, henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta Jamkissa kerrotaan Tietosuoja Jamkissa-sivulla.

Laadittu 28.5.2018. Viimeisin muutos 7.9.2022.

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä

Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on koordinaattori Anna Puurunen, anna.puurunen(a)jamk.fi.

Rekisterin nimi

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Fiksusti kouluun -ohjelmien uutiskirjetilaajien rekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön oma suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena.

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja Liikkuva koulu – ohjelmakokonaisuuden välillä. Jokaiselle ohjelmalle (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu) on oma uutiskirjeensä ja kyseisen uutiskirjeen tilaaja tai ohjelmaan rekisteröitynyt yksikkö, koulu tai oppilaitos saa vain oman ohjelmansa uutiskirjeen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit saadaan:

Liikkuva koulu -ohjelman uutiskirjeen rekisteri: 

Liikkuva koulu -ohjelman koulurekisteristä, www.liikkuvakoulu.fi -sivustolla uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä, kuten tapahtumissa, uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedoista.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman uutiskirjeen rekisteri: 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman rekisteristä, www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi -sivustolla uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä, kuten tapahtumissa, uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedoista.

Liikkuva opiskelu -ohjelman uutiskirjeen rekisteri: 

Liikkuva opiskelu -ohjelman oppilaitosrekisteristä, www.liikkuvaopiskelu.fi -sivustolla uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä, kuten tapahtumissa, uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedoista.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Uutiskirjeen tilauksen peruuttaminen ei tarkoita tietojen poistamista uutiskirjerekisteristä. Kun henkilö pyytää tietojensa poistamista tietosuojaselosteessa mainitulta yhteyshenkilöltä, ne tuhotaan uutiskirjepalvelusta viivytyksettä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Creamailer Oy Likesin lukuun. Rekisterinpitäjällä on Creamailer Oy:n kanssa asianmukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus. Tietojen luovutuksensaajat Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille. Kansainväliset tiedonsiirrot Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot on suojattu asianmukaisesti. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tämä on Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 28.5.2018. Viimeisin muutos 18.12.2023.

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes/ Liikkuva koulu

Y-tunnus 1006550-2

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä

Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on ohjelman koordinaattori. Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen liikkuvakoulu(a)jamk.fi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa Jamkin tietosuojavastaava tietosuoja(a)jamk.fi

Rekisterin nimi

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön oma suostumus tai
  • sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena.

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemisek­si sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Hen­kilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpitei­siin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumi­seen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtu­maan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallis­tujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Re­kisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tietojen luovutuksensaajat Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille. Tietojen siirto alihankkijoille Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjällä on tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Alihankkijat tuottavat rekisterinpitäjälle tietoteknisiä palveluja kuten verkkosivut ja uutiskirjepalvelun. Kansainväliset tiedonsiirrot Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot on suojattu asianmukaisesti. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Lisätietoa tietosuoja-asioista, henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta Jamkissa kerrotaan Tietosuoja Jamkissa-sivulla.

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä

Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on viestinnän asiantuntija Hanna Vehviläinen, hanna.vehvilainen(a)jamk.fi.

Rekisterin nimi

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -verkkovierailurekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yhdistyksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • IP osoite
  • Verkkovierailuaika
  • Sivut, joilla kävijä on käynyt

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yhdistyksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yhdistyksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä yhdistyksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.