Oppilaat ovat ympäri pihaa.

Tehtäväideoita toiminta-alueittain

Inspiraatiosta toimintaan -ideavihko on suunnattu toiminta-alueittain koulua käyvien oppilaiden opetukseen. Vihkon tarkoituksena on antaa ideoita oppilaiden opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen toiminnallisin keinoin, ja harjoituksia voi soveltaa oppilaiden valmiuksien ja opetusryhmän mukaan.

Toiminta-alueittain etenevien oppilaiden opetuksessa aikuisen henkilökohtainen tuki ja ohjaus ovat tärkeitä. Vihkon toiminta-alueet pohjautuvat opetussuunnitelmaan, mutta on huomioitava, että alueet usein yhdistyvät toiminnallisessa tekemisessä. Vihko on vapaasti käytettävissä.

Harjoitusten toiminta-alueet

Kognitiiviset taidot: Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Vihkon harjoitukset sisältävät muun muassa aistien stimulointia ja harjoittamista sekä valinnan, ongelmaratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia.

Kommunikaatiotaidot ja sosiaaliset taidot: Kommunikaatiotaitojen ja sosiaalisten taitojen opetuksen lähtökohtina ovat muun muassa vuorovaikutustaitojen kehittyminen, osallisuus ja kielellisen tietoisuuden tukeminen. Vihkon harjoitusten tavoitteena on järjestää mahdollisuuksia oppilaiden välisille kohtaamisille kouluarjessa.

Motoriset taidot: Motoristen taitojen opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Vihkon harjoitukset tukevat ensisijaisesti oppilaiden kehonhahmottamisen edistymistä.

Harjoitukset ovat koostaneet Tiernan koulun opettajat Satu Muurikainen ja Maria Posio.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Kati Grekula
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori
  • Sähköposti: kati.grekula@ouka.fi