Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget synliggör fysiskt aktiva verksamhetskulturens nuläge.

Kirjoitetaan vihkoon

Vad, hur och när?

Bedömningen av nuläget är ett pedagogiskt verktyg för att planera, utveckla och utvärdera skolans fysiskt aktiva verksamhetskultur. Verktyget består av sex områden som beskriver implementeringen av en fysiskt aktiv verksamhetskultur i skolan. Samtidigt hjälper verktyget till att inse vad som kan ingå i främjandet av fysisk aktivitet i skolan.

Bedömningen av nuläget är mest användbar när den utförs i team genom diskussion. Förutom skolans personal och personalen inom elev- och studerandevården kan även elever delta i utvärderingen. Gemensamma diskussioner mellan personal och elever bidrar till att skapa en känsla av gemenskap i skolan.

Den mest populära tidpunkten för att genomföra utvärderingen har varit våren (mars-april), vilket är en bra tidpunkt för att utvärdera det gångna läsåret och planera för nästa. Utvärderingen registreras i en elektronisk databas och en sammanfattning skickas till skolan inom någon månad. Genom att göra utvärderingen varje år kan man följa med hur arbetet för att främja fysisk aktivitet fortskrider i skolan. Bedömningarna av nuläget samlas i en nationell databas som beskriver fysiska aktiva verksamhetskulturens läge i skolorna.

Bedömningen av nuläget är indelat i sex delområden:

 • Organisering av verksamheten
 • Undervisning
 • Medverkan och delaktighet
 • Raster
 • Skolfärder och klubbverksamhet
 • Samarbete

Fördelar:

 • Synliggör fysiskt aktiva verksamhetskulturens aktuella läge, styrkor och områden som kan förbättras samt verksamhetens utveckling.
 • En gemensam diskussion under utvärderingen ökar förståelsen för vad främjandet av fysisk aktivitet i skolan kan vara.
 • Dokumenterar utvecklingen kring främjandet av fysisk aktivitet. Resultaten kan till exempel användas i planen för elevstöd, välfärdsplanen eller bidragsansökningar.

Instruktioner:

 • Ni kan utnyttja den finska eller svenska PDF-blanketten som stöd för diskussionen
 • Fyll i och spara utvärderingen i elektroniska blanketten.
 • Ni får en visuell sammanfattning av resultaten inom cirka en månad.
 • Förfrågningar per e-post: nykytila(a)jamk.fi.

Fyll i elektroniska blanketten:
Bedömning av nuläget blanketten

Resultaten från den visuella databasen

I den visuella databasen kan man följa resultaten från olika delområden. Man kan jämföra kommunens/landskapets resultat med hela Finlands resultat. Ur databasen kan man också ta ut informativa grafer för t.ex. kommunens välfärdsberättelse.

Resultatens indelningsnivåer i Virveli:

 • kommun
 • landskap
 • regionförvaltningsområde
 • hela Finland.

Uppföljnings-Virveli

Resultaten från bedömningen av nuläget kan granskas från visuella databasen Virveli.

Databasen innehåller alla skolors svar från och med läsåret 2019-20, utom när en skola har svarat två eller fler gånger under samma läsår. I detta fall finns det senaste svaret för det aktuella läsåret i databasen.

 • Resultaten presenteras per läsår.
 • De kommunspecifika resultaten visas endast för de kommuner där bedömningen gjorts tillräckligt heltäckande.
 • Med hjälp av kommunspecifika resultaten kan man se hur verksamheten utvecklas.
 • Då resultaten tolkas måste man ta hänsyn till antalet svar.

När man tolkar de nationella resultaten bör man beakta att de skolor som genomför utvärderingen under samma läsår befinner sig i olika stadier i sin verksamhet inom programmet Skolan i rörelse: vissa skolor har kanske precis inlett sin verksamhet medan andra har varit med en längre tid. Uppföljnings-Virveli uppbyggt på Microsofts Power BI-plattform. Databasen uppdateras en gång i månaden. De enskilda skolornas resultat publiceras inte i Virveli.

Har du frågor?

Du kan be om teknisk hjälp med att fylla i blanketten eller använda Virveli databasen.

Skicka e-post

Andra användbara verktyg

Ryhmä lapsia ympyrässä katsoo alaspäin

Bedömningen av nuläget

Med hjälp av verktyget kan man utvärdera programmets nuläge i skolan och verktyget kan utnyttjas till att koordinera Skolan i rörelse verksamheten inom kommunen.

Bedömningen av nuläget
Vihko kädessä

Checklistor

Checklistan fungerar som stöd för rektorns eller den ledande lärarens arbete med att leda en fysiskt aktiv verksamhetskultur. Materialet finns endast på finska.

Checklistor
Opettaja ohjaa lapsia

Elevenkät

Med hjälp av enkäten kan läraren utreda egna klassen fysiska aktivitet under skoldagen och elevernas syn på fysisk aktivitet under lektionerna. Materialet finns endast på finska.

Till verktyget