Kirjoitetaan vihkoon

NTA-indeksit kuvaavat liikkumisen edistämistä ja tiivistävät toiminnan nykytilan

Nykytilan arvioinnin visuaalisia tietokantoja eli Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva koulu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti, maakunnittain ja kunnittain.

Kuuden osa-alueen väittämät on ryhmitelty uudestaan neljän indeksin alle: strategia, olosuhteet, toiminta ja tuki. Jokaisen väittämän perässä on ilmoitettu, mihin indeksiin se sisältyy. Indeksejä tarkastellaan prosenttiosuuksina, eli mitä suurempi luku, sitä parempi on tilanne indeksin kuvaaman asian edistämisen suhteen.

  • 75,1–100 % Hyvä tilanne
  • 50,1–75 % Jonkin verran kehitettävää
  • 25,1–50,0 % Paljon kehitettävää
  • 0,0–25,0 % Hyvin paljon kehitettävää

Strategia: Toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet

Strategiaindeksi kuvaa toiminnan ja sen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Se näkyy esimerkiksi kunta- tai koulutason kirjauksina lukuvuoden toimintasuunnitelmissa, strategioissa ja opetussuunnitelmissa. Myös vuosittainen määrärahojen osoittaminen liikuntavälineiden hankintaan tukee toiminnan kehittämistä. Toimialajohdon ja rehtoreiden sitoutuminen vahvistaa toimintaa ja tuo sille jatkuvuutta.

Olosuhteet: Aktiivisuutta edistävät tilat, ympäristöt ja välineet

Koulujen sisä- ja ulkotilat, välineet sekä lähiympäristö luovat puitteet päivittäiselle liikkumiselle. Tärkeää on erilaisten tilojen virikkeellisyys sekä se, että välituntivälineet ovat lasten ja nuorten saatavilla.  Opetustiloja muokataan liikkumista tukeviksi ja erilaisia tiloja hyödynnetään opetuksessa. Polkupyörien ja kypärien toimivat säilytysratkaisut tukevat koulumatkaliikkumista.

 

Toiminta: Aktiivisuutta edistävä toiminta

Aktiivisuutta edistävässä toiminnassa keskeisenä on päivittäinen liikkuminen sekä paikallaanolon vähentäminen. Toiminnallisuus välitunneilla, oppitunneilla, koulumatkoilla ja kerhotoiminnassa lisää päivittäistä aktiivisuutta. Koulupäivän rakenne on suunniteltu niin, että liikkumiselle on aikaa.  Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja oppilaat nähdään aktiivisina toimijoina.  Henkilökunta kannustaa omalla esimerkillään päivittäiseen aktiivisuuteen. Henkilökunnan hyvinvoinnin ja liikkumisen tukeminen on osa toimintaa.

 

Tuki: Aktiivisuutta tukeva yhteistyö

Monialainen yhteistyö mahdollistaa lasten ja nuorten päivittäisen liikkumisen. Kouluissa on tiimi, joka organisoi Liikkuva koulu -toimintaa. Henkilökunnan yhteinen keskustelu liikkumisen toteutustavoista ja päivittäistä tekemistä ohjaavista säännöistä luo pohjaa koulupäivän aikaiselle liikkumiselle. Henkilökunnalle järjestetyt koulutukset vahvistavat heidän osaamistaan lasten ja nuorten liikkumisen tukijoina. Kouluterveydenhoitaja on mukana liikkumisen edistämisessä. Huoltajien kanssa tuetaan yhdessä esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumista koulumatkoilla. Mahdollisia yhteistyötahoja kunnan sisällä on paljon: muut koulut, kunnan eri hallintokunnat sekä järjestöt.

Indeksien hyödyntäminen kunnassa

Indeksien avulla kunnassa päästään tavoitteellisemmin kiinni toiminnan edistämisen tekijöihin eri tasoilla. Indeksit tiivistävät liikkumisen edistämisen neljään lukuun, jotka toimivat tiedolla johtamisen tukena, esimerkiksi kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja -kertomuksissa. Indeksien avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kehittämiskohteita valittaessa kannattaa ”purkaa” indeksi konkreettisiksi asioiksi ja tehdä valinnat niiden perusteella. Toiminnan kehitystä voi seurata vuositasolla Seuranta-Virvelistä niiden kuntien osalta, jotka hyödyntävät Nykytilan arviointia aktiivisesti.

Siirry nykytilan arviointiin

 

Kirjoittajat:

Katja Rajala, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Katariina Kämppi, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Toimituskunta:

Hanna Vehviläinen, viestinnän asiantuntija, Liikkuva koulu -ohjelma, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Merita Bruun, viestintäpäällikkö, Liikkuva koulu -ohjelma, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu